تاريخ : جمعه هفتم آذر 1393 | 18:57 | نویسنده : رسول اسدپور
دانلود انواع کتاب خارجی

کافیست اسم و نویسنده را ایمیل کنید

با قیمت استثناییتاريخ : جمعه هفتم آذر 1393 | 18:56 | نویسنده : رسول اسدپور
دانلود انواع مقالات پولی از ژونال های مختلف خارجی

فقط کافیست عنوان مقاله را بفرستید

هر ده مقاله 1000 تومانتاريخ : شنبه هشتم شهریور 1393 | 21:33 | نویسنده : رسول اسدپور
تکنیکی است کھ با استفاده از آن می توان در مدت زمان کوتاھی قطعھ خاصی از مولکول
ممکن است یک ژن، بخشی از یک DNA شرایط آزمایشگاھی میلیون ھا بار تکثیر نمود. این قطعھ
کروموزوم یا بخش ھایی از ژنوم یک موجود باشد.
محدودیت ھایی نیز وجود دارد کھ مھمترین آنھا اندازه قطعات قابل PCR با روش DNA البتھ در تکثیر
معمولی تکثیر می گردد، 5 PCR تکثیر می باشد بھ طوری کھ حداکثر اندازه قطعھ ھایی کھ با روش
می باشد. (kb ھزار نوکلئوتید ( 5
ھمانند یک دستگاه فتوکپی عمل می کند کھ بوسیلھ آن می توان صفحاتی از کتاب PCR ، با این تعریف
ژنوم ھر موجود را بھ تعداد دلخواه و مشابھ نسخھ اصلی (البتھ در مواردی ھمراه با خطاھای جزئی)
تکثیر نمود.
در موجودات زنده توسط آنزیم DNA اساس این روش بسیار ساده بوده و مانند واکنش ھمانندسازی
پلیمراز صورت می گیرد. در موجودات زنده، مجموعھ ای از چند پروتئین و آنزیم در فرآیند DNA
پلیمراز مقاوم DNA تنھا نوع خاصی آنزیم PCR نقش دارند در حالی کھ در واکنش DNA ھمانند سازی
بھ ھمراه بافر، کلرید منیزیم و نوکلئوتیدھا جھت تکثیر قطعات Taq polymerase بھ حرارت بھ نام
استفاده می شود. DNA
می باشد کھ در سال 1983 این روش را جھت تکثیر (Kary Mullis) کَری مولیس PCR مخترع واکنش
با روش ھای کند و پر ھزینھ شیمیایی انجام DNA معرفی کرد. قبل از این کشف، ساخت قطعات DNA
می گرفت. بھ دلیل اھمیت این اختراع، کاربردھای فراوان و نقش ارزنده آن در پیشرفت علم ژنتیک و
زیست شناسی مولکولی، وی جایزه نوبل شیمی را در سال 1993 دریافت کرد.
بھ طور روزمره در اکثر آزمایشگاه ھای تشخیصی و تحقیقاتی استفاده می شود و در موارد PCR واکنش
بسیاری مثل شناسایی و جداسازی ژن ھا، کلونینگ، طبقھ بندی و شناسایی موجودات زنده، تشخیص
بیماری ھای ژنتیکی و حتی پرونده ھای جنایی و تعیین ھویت کاربرد دارد. در حال حاضر و نزدیک بھ
تحقیقات ژنتیک مولکولی بدون استفاده از این تکنیک قابل تصور نیست. ،PCR 30 سال پس از کشف
:PCR سازوکار (برنامھ) واکنش
دو رشتھ ای، تغییرات دمایی می باشد. در ابتدا پیوندھای DNA جھت تکثیر توالی PCR اساس واکنش
95 درجھ سلسیوس) شکستھ و دو رشتھ از یکدیگر جدا - با حرارت ( 94 DNA ھیدروژنی دو رشتھ توالی
می شوند. سپس دمای واکنش پایین آورده می شود (معمولا 50 تا 60 درجھ سلسیوس). در این مرحلھ، دو
DNA تک رشتھ ای (معمولا بین 18 تا 30 نوکلئوتید) کھ دقیقا مشابھ دو طرف قطعھ DNA قطعھ کوتاه
مورد نظر برای تکثیر طراحی و ساختھ شده اند (با نام پرایمر یا آغازگر)، بھ توالی ھای مکمل خود در دو
پلیمراز را DNA متصل می گردند. این دو قطعھ انتھای 3‘ آزاد جھت فعالیت آنزیم DNA رشتھ باز شده
فراھم می نماید، کاری کھ در ھمانند سازی در موجودات زنده توسط آنزیم پریماز و توالی اولیھ ساختھ شده
Taq توسط آن انجام می گیرد. در مرحلھ بعد، دمای واکنش تا 72 درجھ سلسیوس (دمای مناسب آنزیم
مورد نظر بین دو پرایمر با استفاده از DNA افزایش یافتھ و عمل تکثیر قطعھ (polymerase
مقاوم بھ حرارت انجام می پذیرد. این 3 مرحلھ بین Taq polymerase نوکلئوتیدھای موجود، توسط آنزیم
می گویند. PCR 25 تا 40 بار تکرار می شود کھ بھ آن چرخھ ھای
30 تا 60 ثانیھ) ،Denaturation) مرحلھ اول: واسرشت سازی
DNA عمل انجام شده در این مرحلھ: جدا شدن دو رشتھ
30 تا 60 ثانیھ) ،Annealing) مرحلھ دوم: اتصال
و تعیین محدوده تکثیر قطعھ DNA عمل انجام شده در این مرحلھ: اتصال پرایمرھا بھ نواحی مکمل روی
DNA
بھ ازای ھر 1000 نوکلئوتید طول قطعھ 60 ثانیھ ،(Elongation یا Extension) مرحلھ سوم: گسترش
مورد نظر DNA عمل انجام شده در این مرحلھ: تکثیر قطعھ
: PCR اجزا واکنش
پرایمرھا، بافر، یون منیزیم، ،Taq polymerase آنزیم ،DNA از نمونھ PCR در یک واکنش
نوکلئوتیدھا و آب حضور استفاده می شود. توضیحات مربوط بھ ھر یک از این اجزا در ادامھ ارائھ شده
است:
الگو) ) DNA - نمونھ
محصول استخراج ،DNA انجام می شود. این نمونھ می تواند، قطعھ ای DNA تکثیر از روی نمونھ
دیگری باشد. معمولا حدود یک نانوگرم از PCR پلاسمیدی یا حتی محصول DNA ، ژنومی DNA
کافی است. بیش از PCR ژنومی برای یک واکنش DNA پلاسمیدی یا فاژی یا یک میکروگرم از DNA
دیگری غیر از قطعھ مورد نظر) شده DNA این مقدار، باعث تولید محصولات غیر اختصاصی (قطعات
یا عدم تکثیر قطعھ مورد نظر می گردد. PCR نیز باعث کاھش دقت واکنش DNA و مقدار کم نمونھ
نیز مھم است بھ طوری کھ باقی ماندن ترکیبات مورد استفاده در مرحلھ استخراج DNA کیفیت نمونھ
و عدم حصول نتیجھ مورد Taq polymerase باعث کاھش فعالیت آنزیم ،EDTA مثل فنل و DNA
از ھر منبع دیگری، بھ دلیل DNA با مقادیر بسیار اندک PCR نظر می گردد. ھمچنین آلوده شدن واکنش
حساسیت فوق العاده این تکنیک، ممکن است بھ تولید قطعات غیر قابل انتظار بیانجامد.
Taq polymerase - آنزیم
این آنزیم برای تکثیر قطعات کمتر از سھ ھزار جفت باز توصیھ شده و پر مصرف ترین آنزیم مورد
می باشد. بھ طور معمول حدود یک واحد از این آنزیم در 50 میکرو لیتر از واکنش PCR استفاده در
باشد، می توان این مقدار را دو PCR حاوی مواد ممانعت کننده DNA استفاده می شود. اگر نمونھ PCR
تا سھ برابر افزایش داد ولی مقادیر بالاتر آنزیم باعث تولید محصولات غیر اختصاصی می گردد. گرچھ
دمای مناسب برای این آنزیم 72 درجھ سلسیوس می باشد ولی چون این آنزیم در دمای معمولی نیز قادر بھ
و امکان DNA تکثیر می باشد برای جلوگیری از اتصال قطعات پرایمر بھ نقاط دیگری روی توالی نمونھ
بر روی یخ PCR تولید قطعات غیر اختصاصی، توصیھ می شود کھ تمامی مراحل آماده سازی واکنش
صورت گیرد.
- نوکلئوتید ھا
می باشند کھ بھ عنوان واحد ھای PCR از اجزا واکنش DNA چھار نوکلئوتید تشکیل دھنده قطعھ
استفاده می شوند. غلظت مورد نیاز از ھر یک از DNA ساختمانی مورد نیاز در ساخت قطعھ
یکسان و برابر 200 نانو مولار می باشد. برای این منظور از مخلوط ھای PCR نوکلئوتیدھا برای واکنش
آماده واجد ھر چھار نوکلئوتید کھ با غلظت ھای مختلف مثل دو میلی مولار، 10 میلی مولار و 25 میلی
باید 5 میکرو PCR مولار موجود است، استفاده می شود. بھ طور مثال، در یک واکنش 50 میکرو لیتری
لیتر از مخلوط دو میلی مولار نوکلئوتیدھا برای دستیابی بھ مقدار مورد نیاز در واکنش استفاده کرد.
- بافر
می باشد. اجزای Taq polymerase و آنزیم PCR مناسب واکنش pH تنظیم PCR مھمترین نقش بافر
الگو (نمونھ) DNA این بافر نقش ھای دیگری نیز دارند از جملھ کلرید پتاسیم کھ بھ اتصال پرایمر بھ
کمک می کند.
- یون منیزیم
DNA polymerase می باشد. انواع مختلف آنزیم PCR یون منیزیم یکی از اساسی ترین اجزا واکنش
لازم است. برای DNA برای فعالیت خود بھ این یون نیاز دارند و این یون برای اتصال پرایمر و قطعھ
استفاده می PCR این یون عمدتا بھ صورت ترکیب کلرید منیزیم در واکنش Taq polymerase تکثیر با
قرار داده می شود ولی از آنجا کھ برای برخی واکنش ھای PCR شود. این ترکیب گاھی در ھمان بافر
PCR لازم است کھ غلظت این یون تغییر نماید، این ترکیب بھ طور جداگانھ تھیھ و بھ واکنش PCR
افزوده می شود.
یک تا چھار میلی مولار است. غلظت بالاتر از این مقدار باعث PCR غلظت بھینھ یون منیزیم در واکنش
تکثیر قطعاتی غیر از قطعھ مورد نظر (قطعات غیر اختصاصی) شده و غلظت پایین این یون نیز ممکن
است بھ کاھش کارایی واکنش و میزان تولید قطعھ مورد نظر منجر شود.
- پرایمرھا
از 100 نانو مولار تا یک میکرو مولار متغییر است. غلظت PCR غلظت بھینھ پرایمرھا برای واکنش
بیش از این، منجر بھ تولید قطعات غیر اختصاصی می شود. طراحی پرایمر نیازمند دقت فراوانی است و
مرحلھ بسیار مھمی در امکان پذیر شدن و صحت تکثیر قطعھ مورد نظر دارد. دمای مرحلھ اتصال در
بھ توالی پرایمرھا ارتباط دارد. PCR برنامھ
PCR وسایل مورد نیاز برای واکنش
دستگاه ترموسایکلر (ایجاد کننده چرخھ ھای دمایی)، ،PCR حداقل وسایل مورد نیاز برای انجام واکنش
میکرو پیپت، ظرف یخ و وسایل یکبار مصرفی مانند تیپ (جز پلاستیکی کھ برای کشیدن محلول بھ
میکرو پیپت متصل می شود) و ویال (لولھ ھای درب دار کوچک، در دو اندازه بر اساس گنجایش آنھا
در آنھا انجام می شود) و ظروف نگھداری آنھا می باشد. PCR یعنی 200 و 500 میکرو لیتر، کھ واکنشهدف و دامنه کاربرد
هدف ازتدوین این استاندارد تعیین روش جامع برای شمارش کلی میکروارگانیسم ها به شیوه شمارش
کلنی در محیط کشت جامد در شرایط هوازی در دمای 30 درجه سلسیوس می باشد.
این استاندارد در باره مواد غذایی ، مورد مصرف انسان و خوراک دام کاربرد دارد .
کاربرد این استاندارد برای بعضی از غذاهای تخمیر شده و خوراک دام با محدودیت هایی همراه است که
برای این فرآورده ها باید از محیط های کشت دیگرو شرایط گرمخانه گذاری مناسب تری استفاده کرد.
2 مراجع الزامی
مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد به آنها ارجاع داده شده است .به این
ترتیب آن مقررات جز یی از این استاندارد محسوب می شود . در مورد مراجع دارای تاریخ چاپ و /یا
تجدیدنظر، اصلاحیه ها و تجدیدنظرهای بعدی این مدارک مورد نظر نیس ت . معهذا بهتر است کاربران ذینفع
این استاندارد، امکان کاربرد آخرین اصلاحیه ها و تجدیدنظرهای مدارک الزامی زیر را مورد بررسی قرار
دهند. در مورد مراجع بدون تاریخ چاپ و /یا تجدیدنظر، آخرین چاپ و /یا تجدیدنظر آن مدارک الزامی
ارجاع داده شده مورد نظر است .
استفاده ازمراجع زیربرای کاربرد این استاندارد الزامی است :
1-2 استاندارد ملی ایران 356 : میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام - تهیه سوسپانسیون اولیه و
رقتهای اعشاری برای آزمایشهای میکروبیولوژی
8923 : میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک د ام – آماده سازی آزمایه، – 2-2 استاندارد ملی ایران 2
سوسپانسیون اولیه و رقت های اعشاری برای آزمون میکروبیولوژی - قسمت دوم : مقررات ویژه برای
آماده سازی گوشت و فرآورده های آن
8923 : میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام – آماده سازی آزمایه، – 3-2 استاندارد ملی ایران 3
سوسپانسیون اولیه و رقت های اعشاری برای آزمون میکروبیولوژی - قسمت سوم : مقرارت ویژه برای
آماده سازی ماهی و فرآورده های آن
8923 : میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام – آماده سازی آزمایه، – 4-2 استاندارد ملی ایران 4
سوسپانسیون اولیه و رقت های اعشاری برای آزمون میکروبیولوژ ی- قسمت چهارم : مقررات ویژه برای
آماده سازی محصولاتی به غیر از شیر ، گوشت ، ماهی و فرآورده های آنها
5-2 استاندارد ملی ایران 2747 : آیین کاردرآزمایشگاه میکروبیولوژی مواد غذایی
6-2 استاندارد ملی ایران 2325 : آئین کاربرد روشهای عمومی آزمایشهای میکروبیولوژی
7-2 استاندارد ملی ایران 326 : شیر و فرآورده های آن – نمونه برداری
8663 : میکروبیولوژی خوراک دام- راهنمای آماده سازی و تولید محیط های کشت- - 8-2 استاندارد ملی ایران 2
قسمت دوم راهنمای عملی برای آزمون محیط های کشت
2-9 ISO 7218 : 2001Microbiology of food and animal feeding stuffs – General
rules for Microbiological examinations-AMENDMENT 1
3 اصطلاحات و تعاریف
در این استاندارد اصطلاحات و/ یا واژه ها با تعاریف زیر به کار می رود:
1-3 میکرو ارگانیسم
کلنی قابل شمارش باکتری ، مخمر و کپک که در شرایط شرح داده شده دراین استاندارد تشکیل می شود.
4 اساس آزمایش
1-4 کشت مقادیر مشخ صی از آزمایه (فرآورده های مایع ) و یا سوسپانسیون اولیه (سایر فرآورده ها )با
استفاده از محیط کشت معین به روش کشت آمیخته 1 و کشت رقتهای تهیه ش ده از آزمایه فرآورده های
مایع و/ یا رقت اولیه در سایر فرآورده ها .
2-4 گرمخانه گذاری پلیت ها درشرایط هوازی در دمای 30 درجه سلسیوس به مدت زمان 72 ساعت
3-4 محاسبه تعداد میکروارگانیسم های قابل شمارش در هر میلی لیتر و یا در هر گرم از نمونه
5 نمونه برداری
1 - poured plate
نمونۀ برداشته شده باید نمایند ۀ واقعی ازکل محموله باشد و در هنگام حمل و نقل و انبارش آسیب ندیده
و تغییری در آن ایجاد نشده باشد . برای آگاهی بیشتر از شرایط کلی نمونه برداری و نگهداری نمونه به
استاندارد ملی 2325 و برای نمونه برداری شیر و فرآورده های آن به استاندارد ملی 326 مراجعه کنید .
6 مواد لازم
در صورت استفاده از محلول های رقیق کننده و / یا محیط های کشت قابل دسترس در بازار ، آماده سازی
آن را مطابق با دستورالعمل سازنده انجام دهید.
1-6 محلول های رقیق کننده ها
8923 – 4 ، 8923 – 3، 8923 – 2 ، برای تهیه محلول های رقیق کننده به استاندارد های ملی ایران 356
مراجعه کنید.
2-6 محیط های کشت
1-2-6 پلیت کانت آگار 1
مواد تشکیل دهنده مقدار
هضم شده آنزیمی کازئین 2
عصاره مخمر 3
(C6H12O6) گلوکز بدون آب 4
آگار
آب مقطر
5/0 گرم
2/5 گرم
1 گرم /0
9 تا 518 گرم
1000 میلی لیتر
در مورد شیر و فرآورده های آن لازم است یک گرم شیر خشک بدون چربی 6 به هر لیتر محیط کشت
اضافه شود . شیرخشک بدون چربی باید فاقد هر گونه ماده باز دارندۀ رشد باشد .
1 - plate count agar
2 - Enzymatic digestion of casein
3 - Yeast extract
4 - Glucose, anhydrous (C6H12O6)
٥– بسته به قدرت ژل شوندگی
6 - Skimmed milk
طرز تهیه
عصاره مخمر ، هضم شده آنزیمی کازئین ، گلوکز بدون آب و در صورت نیاز پودر شیر خشک بدون
چربی را به ترتیب به کمک حرارت در آب حل و یکنواخت کنید .سپس آگار را افزوده و آن را آنقدر
حرارت دهید تا آگار کاملا" حل شود.
7 در دمای 25 درجه سلسیوس باشد. /٠ ±0/ نهایی محیط کشت بعد از سترون سازی باید برابر 2 pH
محیط کشت آماده شده را در ح جم های 12 تا 15 میل ی لیتری در لوله های آزمایش و یا ارلن ها یی با
7 ) تقسیم نموده آنها ر ا به مدت زمان 15 دقیقه در - گنجایش کمتر از 500 میلی لیتر ( طبق بند 7
اتوکلاو با دمای 121 درجه سلسیوس سترون کنید.
چنانچه محیط فوق بلافاصله مورد استفاده قرار می گیرد قبل از استفاده آن را در حمام آب تا دمای
3 ± 44 تا 47 درجه سلسیوس سرد کنید . در غیر این صورت محیط کشت را در تاریکی و در دمای 2
درجه سلسیوس به مدت حداکثر 3 ماه در شرایط که هیچ گونه تغییری در ترکیبا ت و خصوصیات آن
ایجاد نشود می توان نگهداری کرد.
8663 عمل کنید. - برای کنترل عملکرد محیط کشت مطابق با استاندارد ملی ایران 2
2-2-6 محیط کشت مورد استفاده برای لایه رویی 1 ( در صورت نیاز)
مواد تشکیل دهنده مقدار
آگار
آب
12 تا 218 گرم
1000 میلی لیتر
طرز تهیه
آگار را با جوشاندن در آب کاملا" حل کرده و یا آن را به مدت 30 دقیقه در معرض بخار آب قرار دهیدو
تا زمان حل شدن کامل ، آن را به هم بزنید .
1 - Overlay medium
٢ - بسته به قدرت ژل شوندگی
4
محیط آماده شده را در حجم های 4 میلی لیتری در لوله های آزمایش و یا در ارلن هایی با ظرفیت
مناسب تقسیم نموده سپس آن را به مدت 15 دقیقه در اتوکلاو با دمای 121 درجه سلسیوس سترون
کنید.
7 در دمای 25 درجه سلسیوس باشد. / 0±0/ نهایی محیط کشت بعد از سترون سازی باید 2 pH
7 وسایل لازم
از وسایل معمول در آزمایشگاه میکروبیولوژی مطابق با استاندارد ملی ایران 2747 و همچنین وسایل زیر
استفاده کنید .
1-7 آون برای سترون سازی خشک و اتوکلاو برای سترون سازی مرطوب
30 درجه سلسیوس ± 2-7 گرمخانۀ قابل تنظیم در دمای 1
3-7 پلیت های شیشه ای یا پلاستیکی سترون با قطر 90 تا 100 میلی متر
4-7 پی پت با ظرفیت یک میلی لیتر
5-7 حمام آبی با قابلیت تنظیم در دمای 44 تا 47 درجه سلسیوس
0 ± واحد در دمای 25 درجه سلسیوس / متر با دقت اندازه گیری 1 pH 6-7
7-7 لوله های آزمایش مناسب
8-7 بطریها و ارلن های با ظرفیت کمتر از 500 ملی لیتر
9-7 دستگاه شمارش کلنی شامل امکاناتی مانند یک منبع نوری با زمینه تاریک وعدسی با بزرگنمایی
1 برابر و/ یا شمارش گر دیجیتال الکترونیکی یا مکانیکی . / حدود 5
8 روش اجرای آزمون
1-8 آماده سازی آزمایه ،آزمونه و تهیه رقت ها
، 8923 – 2 ، برای آماده سازی آزمایه ،آزمونه و رقت های بعدی مطابق با استانداردهای ملی ایران 356
8923 عمل کنید. – 4 ، 8923 –3
2-8 تلقیح و گرمخانه گذاری
1-2-8 با استفاده از پی پت سترون ، یک میلی لیتر از فرآورده مایع و / یا یک میلی لیتر ازسوسپانسیون
اولیه در سابر فرآورده ها را به هر یک از دو پلیت سترون ( دوتایی) 1 منتقل کنید.
1 - Duplicate
5
عملیات فوق را برای سایر رقت های اعشاری نیز با استفاده از یک پی پت سترون دیگر انجام دهید.
1 ) با دمای 44 تا 47 -2- 2-2-8 حدود 12 تا 15 میلی لیتر از محیط پلیت کانت آگار ( طبق بند 6
درجه سیلسیوس به هر کدام از پلیت ها بیفزایید 0
10 در فرآورده های مایع ) وافزود ن - یادآوری : فاصله زمان ی بین تهیه سوسپانسیون اولیه ( یا رق ت1
محیط کشت به پلیت ها باید در کوتاه ترین مدت ممکن باشد .
3-2-8 بعد از افزودن محیط کشت به پلیت ها آن ها را به وسیله حرکت چرخشی مخلوط سپس
روی سطح افقی وخنک قرار دهید تا کاملاببندد .
4-2-8 در مورد فرآورده هایی که احتما لاً دارای میکروارگانیسم هایی با رشد بیش از اندازه می باشند
و کلنی های آنها به صورت گسترده و پخش شده در سطح محیط کشت رشد می نمایند بهتر است بعد از
2 با دمای 44 تا 47 -2- 1 ) حدود 4 میلی لیتر از محیط کشت بند 6 -2- بسته شدن محیط کشت (بند 6
درجه سلسیوس به پلیت ها بیفزاید .
5-2-8 پلیت های آماده شده را پس از بستن محیط کشت به صورت وارونه در دسته های کمتر از
30 درجه سلسیوس به مدت زمان ± شش تایی وبا فاصلۀ معین از یکدیگر ، سقف و دیواره ها دردمای 1
72± ساعت گرمخانه گذاری کنید . 3
3-8 شمارش کلنی
1-3-8 بعد از پایان مدت گرمخانه گذاری تمام کلنی های موجود در پلیت ها از جمله کلنی های سر
سوزنی را در نور ملایم ، شمارش کنید در صورت لزوم این کار را میتوان با کلنی شمار انجام داد .
به دلیل اینکه کلنی های سر سوزنی ، ممکن است با ذرات نمونۀ مورد آزمون از نظر ظا هری اشتباه
شوند، آزمایش کننده باید در شمارش کلنی ها دقت لازم را به عمل آورد .
2-3-8 کلنی های پخش شده را به عنوان یک کلنی محاسبه کنید . اگر کمتر از یک چهارم سطح پلیت
به وسیله این کلنی های پوشیده شده باشد کلنی هایی که در قسمت پخش نشده رشد کرده اند را شمرده
و همان تعداد را برای هر پلیت گزارش کنید . اگر بیشتر از یک چهارم سطح پلیت به وسیله این گونه
کلنی ها پوشیده شده باشد پلیت را کنار بگذارید .
6
9 بیان نتایج
1 روش عمومی محاسبه در موارد کلی -9
برای به دست آوردن نتیجۀ قابل قبول ، پلیت های با دو رقت متوالی که حداقل 15 وحداکثر 300 کلنی
داشته باشند باید شمارش شوند . با استفاده از رابطۀ زیر تعداد میکروارگانیسم های موجود در آزمایه
بر حسب میانگین تعداد شمارش شده از دو رقت متوالی را طبق فرمول 1 محاسبه کنید : (N)
V n n d . فرمول شماره 1
c
N
( 0 /1 ) 1 2 +
= Σ
که در آن :
مجموع کلنی های شمارش شده درهمۀ پلیت های انتخاب شده ( از دو رقت متوالی)؛ Σc
حجم تلقیح شده در هر پلیت بر حسب میلی لیتر؛ V
تعداد پلیت های شمارش شده در اولین رقت انتخاب شده (یعنی رقتی که حاوی مقدار بیشتری از n1
نمونه است)؛
تعداد پلیت های شمارش شده در دومین رقت انتخاب شده (یعنی رقتی که حاوی مقدار کمتری از n2
نمونه است)
ضریب رقت بر حسب اولین رقت انتخاب شده است . d
عدد به دست آمده را تا دو رقم معنی دار گرد کنید و نتیجه را به صورت تعداد میکروارگانیسم در میلی لیتر
(فرآورده های مایع ) یا در هر گرم (سایر فرآورده ها ) بیان کنید . تعداد را به صورت دو رقم معنی دار،
9 ضرب در توان مناسبی از 10 گزارش کنید . / 1 تا 9 / عددی بین 1
2 شمارش تخمینی -9
چنانچه هردو پلیت اولیۀ آزمونه (فرآورده های مایع )یا سوسپانسیون اولیه (سایر فرآورده ها )، کمتر از 15
را به صورت زیر (NE) کلنی داشته باشد ، تعداد میکرو ارگانیسم ها ی موجود در میلی لیتر یا گرم آزمونه
محاسبه و بیان کنید :
NE=y الف – برای فرآورده های مایع
d ب - برای سایر فرآورده ها
= y E N
که در آن :
ضریب رقت سوسپانسیون اولیه و d
میانگین تعداد کلنی ها ی موجود در دو پلیت است . y
7
3-9 عدم وجود کلنی در پلیت
اگر در هیچ یک از پلیت های اولیۀ آزمونه ( فرآورده ه ای مایع ) یا سوسپانسیون اولیه ( سایر فرآورده ها )
کلنی ای مشاهده نشود ، نتایج را به صورت زیر گزارش کنید :
الف – برای فرآورده های مایع : کمتر از یک میکروارگانیسم در میلی لیتر
d ب – برای سایر فرآورده ها کمتر از
1
ضریب رقت سوسپانسیون اولیه d میکروارگانیسم در گرم که
می باشد .
4-9 سایر شرایط
3 می توانید تا -9 ، 2-9 ،1- برای آگاهی بیشتر از سایر شیوه های بیان نتایج در شرایطی غیر از بند های 9
استفاده کنید . ISO تدوین استاندارد ملی ایران از 7218
-10 دقت1
1-10 کلیات
داده های دقت ، با ارزیابی پلیت های دارای بیشتر از 15 و کمتر از 300 کلنی بدست آمده است و
بستگی به فلور میکروبی و نوع نمونه دارد .
2 تکرارپذیری 2 -10
قدر مطلق اختلاف بین نتایج به دست آمده ازدو آزمایش جداگانه با استفاده ازیک روش بکار رفته روی
یک نمونۀ مشخص ، در یک آزمایش گاه ، به وسیله همان آزمایش کننده ، همان تجهیزات در فاصل ۀ زمانی
تعداد ( log بر حسب لگاریتم اعشاری ( 10 r=0/ کوتاه نباید بیشتر از حد تکرار پذیری ، 25
1 تعداد میکروارگانیسم در هر میلی لیتر در / میکروارگانیسم به ازای هرمیلی لیتر باشد . ( متناسب با 8
مبنای طبیعی)
3-10 تجدید پذیری 3
قدر مطلق اختلاف بین نتایج به دست آمده از دو آزمایش با استفاده از یک روش بکار رفته روی نمونۀ
مشخص درآزمایشگاه های متفاوت ، توسط آزمایش کننده با تجهیزات متفاوت نباید بیشتر از حد تجدید
تعداد میکروارگانیسم به ازای هر میلی لیتر باشد ( log بر حسب لگاریتم اعشاری ( 10 R = 0/ پذیری 45
2 تعداد میکروارگانیسم در میلی لیتر در مبنای طبیعی) / .( متناسب با 8
1 - Precision
2 - Repeatability
3 - Reproducibility 8
4 تفسیر نتایج آزمون -10
0 با آنالیز یک نمونه شرح داده شده است . / در مثالهای پایین میانگین داده های دقت با سطح احتمال 95
لازم به ذکر است که در شرایط عملی، میانگین چندین نمونه بکار برده می شود . اعداد بیان شده نشانگر
تعداد میکروارگانیسم ها در هر میلی لیتر می باشد.
الف) شرایط تکرار پذیری
اگر اولین نتیجه برابر با 100000 یا 105 باشد (که لگاریتم اعشاری آن 5 است ) اختلاف بین نتیجه اول
0 واحد بر حسب لگاریتم اعشاری بوده لذا نتیجه دوم باید بین / و دوم نباید بیشتراز 25
= 56000 5 -0/25 = 4/75 10 باشد که در این شرایط تکرار پذیری قابل قبول 5+0/25 = 5/25 = 10 و 178000
است .
ب ) شرایط تجدید پذیری
اگر نتیجۀ بدست آمده در آزمایشگاه اول ( میانگین دو بار تکرار ) = 100000 یا 105 (که لگاریتم
اعشاری آن 5 است ) باشد، اختلاف بین این نتیجه و نتیجۀ بدست آمده از آزمایشگاه دوم نباید بیشتر
0واحد بر حسب لگاریتم اعشاری بوده و لذا نتیجه آزمایشگاه دوم باید بین / از 45
= 36000 5 -0/45 = 4/55 10 باشدکه در این شرایط تجدید پذیری قابل 5+0/45 = 5/45 = 10 و 2800000
قبول است .
5 حدود اطمینان -10
برای تعیین حدود اطمینان به استاندارد 2325 مراجعه کنید .
11 گزارش آزمون
گزارش آزمون باید دارای آگاهی های زیر باشد :
1- کلیه آگاهیهای لازم برای شناسایی کامل نمونه 11
2 روش نمونه برداری استفاده شده -11
3 روش آزمون مطابق با استاندارد ملی ایران شماره 5272 سال 1386 -11
4 تمام چزئیاتی که در این روش ذکر نشده و یا به صورت اختیاری همراه با نظرات مشخص -11
اعمال شده و یا هر حادثه ای که ممکن است روی نتایج آزمایش اثر بگذارد .
9
5 نتایج به دست آمده از آزمایش -11
6 تاریخ و محل نمونه برداری -11
7- تاریخ ارسال نمونه به آزمایشگاه 11
8- تاریخ انجام آزمون 11
9 نام ، نام خانوادگی و امضای آزمایش کنندهتاريخ : چهارشنبه سی و یکم خرداد 1391 | 11:32 | نویسنده : رسول اسدپورتاريخ : شنبه بیست و ششم آذر 1390 | 15:37 | نویسنده : رسول اسدپور
مشکل فقط در ذهن تو مشکل شای مشکل تو تو ذهن دیگری راحل باشه.

آنگونه باش که بتوانی به دیگران بگی مثل من باش.

آدم های بزرگ هیچوقت در مقابل مشکلات کم نمی آورند چون می دانندکه یا راهی خواهن یافت یاراهی خواهند ساخت!!!تاريخ : شنبه بیست و ششم آذر 1390 | 15:32 | نویسنده : رسول اسدپور
نام گذاری آنزیم ها

برای نام گذاری آنزیم ها سه روش وجود دارد

1)نام سیستماتیک:براساس نوع سوبسترا و واکنشی که اتفاق می افتد مانند اوره از که اوره را به آمونیاک تبدیل می کند

2)نام متداول

3)براساس شماره(کمیته ی آنزیمیEC) برای مثال EC1243

این شماره ها بترتیب شماره اول طبقه آنزیم ،شماره دوم گروه آنزیم ،شماره سوم زیر گروه و شماره چهارم سریال آنزیم میباشد

این کمیته آنزیم ها را براساس نوع واکنش به 6طبقه تقسیم بندی کرده است

1)اکسیدو ردوکتاز ها

2)ترانسفرازها

3)هیدرو لازها

4)لیاز ها

5)ایزومرازها

6)لیگاز هاتاريخ : یکشنبه بیست و نهم آبان 1390 | 15:53 | نویسنده : رسول اسدپور
خوشبختی نه دست یافتنی است نه پیدا کردنی خوشبختی یعنی اینکه دری نفس می کشیتاريخ : چهارشنبه یازدهم آبان 1390 | 11:26 | نویسنده : رسول اسدپور
تاريخ : دوشنبه نهم آبان 1390 | 11:54 | نویسنده : رسول اسدپور

2. Anatomy and endocrinology of cow reproduction

آناتومی وهورمون شناسی تولید مثل گاو


2.1 Anatomyآناتومی
2.2 Endocrinology of reproductionهورمون شناسی تولید مثل
2.3 References منابع


2.1 Anatomyآناتومی

The genital tract of non-pregnant cows normally lies in the pelvic cavity and consists of the vulva, vagina, cervix, uterus, Fallopian tubes (oviducts), ovaries and their supporting structures (Figure 2). Most of the reproductive structures can be palpated through the rectum; this is the basis of routine fertility work in subsequent sections of this monograph. In general the reproductive tract of Bos indicus cattle is smaller than that of taurine cattle. The reproductive tract is supplied by blood from the utero-ovarian and uterine arteries, of which the middle uterine artery is the largest. دستگاه تناسلی گاوی که
آبستن نیست بطور معمول در حفره لگنی قراردارد و شامل فرج،واژن ،سرویکس،رحم،لوله فالوپ(اویدکت)،تخمدان وساختار های کمک کننده هستند(تصویر 2).

بیشترساختار های تولید مثلی را میتوان از طریق راست روده لمس کرد،این پایه کارکرد روزانه بررسی باروری دردر مقاطع بعدی این موضوع است.در کلدستگاه تولید مثل گاو های بوس اندیکوس کوچکتر ازگاو های تایرین هستند.خون دستگاه تولید مثل از طریق رگهای رحمی-تخمدانی وآرتریولهای رحمی،که این هم از رگهای وسیع میانی رحمی تامین می شود.ادامه مطلب
RSS Feed  |