تاريخ : چهارشنبه سی و یکم خرداد 1391 | 11:32 | نویسنده : رسول اسدپورتاريخ : چهارشنبه سی و یکم خرداد 1391 | 11:29 | نویسنده : رسول اسدپور
F:\cow\2564_7dac9a8da86d74748cd55141dbf5c5d3_1تاريخ : شنبه بیست و ششم آذر 1390 | 15:37 | نویسنده : رسول اسدپور
مشکل فقط در ذهن تو مشکل شای مشکل تو تو ذهن دیگری راحل باشه.

آنگونه باش که بتوانی به دیگران بگی مثل من باش.

آدم های بزرگ هیچوقت در مقابل مشکلات کم نمی آورند چون می دانندکه یا راهی خواهن یافت یاراهی خواهند ساخت!!!تاريخ : شنبه بیست و ششم آذر 1390 | 15:32 | نویسنده : رسول اسدپور
نام گذاری آنزیم ها

برای نام گذاری آنزیم ها سه روش وجود دارد

1)نام سیستماتیک:براساس نوع سوبسترا و واکنشی که اتفاق می افتد مانند اوره از که اوره را به آمونیاک تبدیل می کند

2)نام متداول

3)براساس شماره(کمیته ی آنزیمیEC) برای مثال EC1243

این شماره ها بترتیب شماره اول طبقه آنزیم ،شماره دوم گروه آنزیم ،شماره سوم زیر گروه و شماره چهارم سریال آنزیم میباشد

این کمیته آنزیم ها را براساس نوع واکنش به 6طبقه تقسیم بندی کرده است

1)اکسیدو ردوکتاز ها

2)ترانسفرازها

3)هیدرو لازها

4)لیاز ها

5)ایزومرازها

6)لیگاز هاتاريخ : یکشنبه بیست و نهم آبان 1390 | 15:53 | نویسنده : رسول اسدپور
خوشبختی نه دست یافتنی است نه پیدا کردنی خوشبختی یعنی اینکه دری نفس می کشیتاريخ : چهارشنبه یازدهم آبان 1390 | 11:26 | نویسنده : رسول اسدپور
تاريخ : دوشنبه نهم آبان 1390 | 11:54 | نویسنده : رسول اسدپور

2. Anatomy and endocrinology of cow reproduction

آناتومی وهورمون شناسی تولید مثل گاو


2.1 Anatomyآناتومی
2.2 Endocrinology of reproductionهورمون شناسی تولید مثل
2.3 References منابع


2.1 Anatomyآناتومی

The genital tract of non-pregnant cows normally lies in the pelvic cavity and consists of the vulva, vagina, cervix, uterus, Fallopian tubes (oviducts), ovaries and their supporting structures (Figure 2). Most of the reproductive structures can be palpated through the rectum; this is the basis of routine fertility work in subsequent sections of this monograph. In general the reproductive tract of Bos indicus cattle is smaller than that of taurine cattle. The reproductive tract is supplied by blood from the utero-ovarian and uterine arteries, of which the middle uterine artery is the largest. دستگاه تناسلی گاوی که
آبستن نیست بطور معمول در حفره لگنی قراردارد و شامل فرج،واژن ،سرویکس،رحم،لوله فالوپ(اویدکت)،تخمدان وساختار های کمک کننده هستند(تصویر 2).

بیشترساختار های تولید مثلی را میتوان از طریق راست روده لمس کرد،این پایه کارکرد روزانه بررسی باروری دردر مقاطع بعدی این موضوع است.در کلدستگاه تولید مثل گاو های بوس اندیکوس کوچکتر ازگاو های تایرین هستند.خون دستگاه تولید مثل از طریق رگهای رحمی-تخمدانی وآرتریولهای رحمی،که این هم از رگهای وسیع میانی رحمی تامین می شود.ادامه مطلب

 • دانلود فیلم
 • قالب وبلاگ
 • -_ !News _-

  کد موزیک

  کد نمایش آب و هوا

  کد نمایش آب و هوا


  دیکشنری آنلاین